Bez lepku Vepřové Kuřecí Hovězí Tip na gril EAN Balení Min. trvanlivost Náročnost Doba přípravy Vhodné na Ocenění Český výrobek Ocenění Český výrobek Ocenění Inovace Ocenění KLASA Ocenění Cechovní norma Ocenění Regionální potravina Ocenění Moravská brána
Objednávky ČR: 800 183 465581 698 129 / SR: 0800 042 026 Po-Pá 6.00-15.00 hod.

Obchodní podmínky

VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků

se sídlem náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou,

identifikační číslo: 13643819

telefon: 581 698 129

email: objednavky@vahala.cz

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 215

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop.vahala.cz

masné a lahůdkářské výrobky k prodeji přímo do domácností

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků se sídlem náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, identifikační číslo 13643819, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 215 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.eshop.vahala.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  6. Prodávající se zavazuje dodávat zboží dle těchto obchodních podmínek v okruhu cca do 40 km od sídla společnosti 753 66 Hustopeče nad Bečvou. Seznam obcí, do kterých bude probíhat závoz včetně PSČ je uveden na home page http://eshop.vahala.cz, v záložce „Kde vozíme ?“ vedle těchto obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo tento okruh obcí aktualizovat a rozšiřovat.
  7. Má-li o nákup zájem osoba z obce, která není uvedena v seznamu obcí, do kterých probíhá závoz, má možnost se dotázat prostřednictvím formuláře na www.eshop.vahala.cz, zda lze objednávku učinit s uvedením místa dodání a sortimentu zboží, přičemž každá takováto žádost bude posuzována individuálně. Osobní údaje uvedené ve formuláři se zpracovávají podle podmínek obsažených v Zásadách zpracování osobních údajů.
  8. Prodávající se zavazuje dodávat zboží dle těchto obchodních podmínek za předpokladu, že minimální výše objednávky je 1 200,-- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých) včetně DPH.
  9. Zboží je možné zakoupit pouze v celých balení o hmotnosti, která je uvedena u každého výrobku a v jejich násobcích. Pokud je u výrobku uvedena váha např. 1,5 kg, lze zakoupit výrobek o váze v násobcích váhy, tedy např. 3 kg, 4,5 kg, atd. Jednotlivé výrobky mají mírně proměnlivou váhu, výrobky nejsou kalibrovány, tudíž uvedená váha u výrobků je přibližná. Přesnou hmotnost výrobku je možné zjistit až při expedici zboží. Dle přesné hmotnosti zboží uhradí kupující kupní cenu. Prodávající garantuje, že hmotnost výrobku bude stejná nebo maximálně plus a nebo minus 5 % oproti váhovému údaji uvedeném u výrobku.
  10. U každého výrobku je uvedena doba minimální trvanlivosti. Prodávající si vyhrazuje právo na využití 1/3 doby minimální trvanlivosti, tzn. kupujícímu bude dodáno zboží s 2/3 uváděné doby minimální trvanlivosti.
  11. Objednané zboží bude doručeno nejpozději v termínech rozvozu uvedených níže. Při tvorbě objednávky budou kupujícímu nabídnuty možnosti termínu pro doručení. Rozvoz zboží se uskuteční ve stanovených pracovních dnech, a to v rámci týdne vždy ve středu, ve čtvrtek a v pátek v době od 11.00 hod. do 17.00 hod. O přesném čase dodání bude kupující předem informován telefonicky. Kupující je povinen zboží převzít nebo zajistit převzetí a uhradit hotově kupní cenu. V případě, že kupující zboží nepřevezme nebo odmítne uhradit hotově kupní cenu, je oprávněn prodávající po něm vymáhat škodu, která mu vznikne.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje, že kupující je oprávněn objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  4. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 (jeden) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  8. Veškeré zpracování osobních údajů, potřebných pro uživatelské rozhraní, probíhá podle podmínek uvedených v Zásadách o zpracování osobních údajů.
  9. Prodávající a kupující se dohodli, že kupující má právo v uživatelském rozhraní odmítnout souhlas se zpracováním jeho údajů pro zasílání obchodních sdělení.
 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen ve webovém rozhraní.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží s tím, že náklady na balení a dodání (dopravu) zboží jsou již zahrnuty v ceně zboží, přičemž dopravu hradí prodávající do obcí, které jsou uvedeny v seznamu obcí, viz bod 1.6., do kterých bude probíhat závoz.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží - zboží dopravuje prodávající s tím, že garantuje dodání zboží v dopravním prostředku za teplotních podmínek do 5 °C, úhrada ceny zboží je hotově.
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající ve lhůtě bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupující bere na vědomí, že z technických důvodů potvrzení objednávky elektronickou poštou může trvat i několik desítek minut.
  6. Kupující je oprávněn objednávku stornovat za pomocí kontaktů uvedených v záložce „Kontakt“ na www.eshop.vahala.cz nejpozději do 3 hodin od okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
  7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:
   • v hotovosti při předání zboží v místě určeném kupujícím v objednávce
  2. Kupní cena za zboží již obsahuje náklady spojené s balením zboží; dopravu zboží hradí na svůj náklad kupující.
  3. Prodávající bere na vědomí, že se jedná o dodávku potravinářského zboží, které podléhá rychlé zkáze. Pokud kupující zboží nepřevezme nebo nezajistí jeho převzetí v dohodnutém čase, je oprávněn prodávající po kupujícím vyžadovat poměrnou část nákladů za dopravu zboží zpět a event. náhradu škody, která prodávajícímu vznikne neodebráním výrobků.
  4. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu ihned při expedici zboží, tento doklad doručí kupujícímu zároveň s objednaným zbožím.
 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Veškeré zboží, které nabízí prodávající v tomto e-shopu je zboží, které podléhá rychlé zkáze a po potvrzení objednávky nemá právo kupující od kupní smlouvy odstoupit, vyjma případu uvedeného v bodě 3.6.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti - náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
  4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@vahala.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována podle Zásad zpracování osobních údajů prodávajícího, jakožto správce osobních údajů a to v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
  2. Prodávající zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Prodávající zpracovává osobní údaje, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Pro účely vedení uživatelského účtu poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Prodávající je oprávněn zasílat informacesouvisejícís podobným zbožím, službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující vybere a provede souhlas s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 11. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
  1. Jste-li spotřebitel a vzniknul-li mezi námi spor, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto oprávnění můžete uplatnit nejpozději o 1 (jednoho) roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
  2. Řízení zahajuje vždy spotřebitel, který se obrátí na Českou obchodní inspekci. Podnikatel toto oprávnění dle zákona nemá.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smluvní vztah založený kupní smlouvou a tyto obchodní podmínky se řídí českým právem.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:
   • VÁHALA a spol. s r.o., výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků, Náměstí Míru 97, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
   • adresa elektronické pošty: eshop@vahala.cz, telefon +420 581 698 143

 

 

V Hustopečích nad Bečvou, dne 23. května 2022